Skip to main content

Oppdatert 22/11-2014

Vedtekter

1. Navn

 • Classiske Motorbåter, CMB, er en landsomfattende sammenslutning av lokallag og enkeltmedlemmer.

  Foreningens Engelske navn er Classic motorboats of Norway

2. Formål

 • CMB er en interesseforening for eiere og interessenter av klassiske motordrevne båter.

  Foreningen skal fremme medlemmenes interesse for bevaring av båtene og dokumentasjon av båtenes historikk.

  Det skal legges vekt på sosiale treff og medlemsmøter.

3. Organisasjon

 • 3.1 Årsmøtet
  Foreningens høyeste myndighet er årsmøtet.

 • 3.2 Styret
  Mellom årsmøtene er styret foreningens høyeste organ

 • 3.3 Lokallag og kontaktpersoner
  I et geografisk avgrenset område kan det etableres lokallag for å forestå lokale arrangementer.
  Lokallaget ledes av et arbeidsutvalg og er underlagt styret.
  Styret kan fungere som et lokalt arbeidsutvalg hvis dette er hensiktsmessig.

  I et geografisk avgrenset område, der opprettelse av lokallag ikke er mulig, kan styret knytte til seg lokale kontaktpersoner for tilrettelegging av arrangementer.

 • 3.4 Interessegrupper
  Det er åpent for medlemmene å danne spesielle interessegrupper. Gruppene underlegges styret.

4. Medlemskap

 • 4.1 Medlemskap
  Alle med spesiell interesse for foreningens formål kan søke om medlemskap.

 • 4.2 Kontingent
  Styret fastsetter årskontingent, og fordeler midler i henhold til budsjett og påløpte utgifter.
  Økning av kontingenten utover 10 % må behandles av årsmøtet.

 • 4.3 Eksklusjon
  Styret kan ekskludere et medlem dersom det forvolder foreningen stor skade gjennom omtale eller opptreden.

 • 4.4 Æresmedlemskap
  Hvis en person har hatt særdeles stor betydning for foreningen, og aktivt fremmet denne, kan årsmøtet utnevne dette medlem til æresmedlem.
  Æresmedlemskap innebærer livslangt, kostnadsfritt medlemskap. Kandidater innstilles av styret.

5. Sammensetting av styret og arbeidsoppgaver

 • 5.1 Styret består av:
  Formann
  Økonomiansvarlig/kasserer
  3 styremedlemmer
  4 varamedlemmer

 • 5.2 Styremøter
  Formannen skal innkalle til styremøte ved behov, eventuelt etter anmodning fra et styremedlem.
  Det skal føres styremøteprotokoll av et styremedlem valgt av styret.
  Styret er beslutningsdyktig når minst tre av styrets medlemmer er til stede.
  Ved stemmelikhet har formann dobbeltstemme.
  Ved fravær av formann skal kasserer tre inn i formannsfunksjonen og innkalle til, og lede styremøter. Ved formannens fravær har kasserer dobbeltstemme.

 • 5.3 Styrets og de lokale arbeidsutvalgs plikter:

  Styret skal:

  • Føre medlemsliste og matrikkel
  • Iverksette årsmøter
  • Iverksette vedtak fattet på årsmøtet
  • Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi
  • Representere foreningen utad
  • Være pådriver overfor lokallag
  • Sørge for utgivelse av medlemsbladet Motorkrysser’n, matrikkel samt oppdatering av websidene.

  Følgende roller fordeles blant styremedlemmene:

  • Arrangementsansvarlig
  • Sponsor- og rabattavtaler
  • Medlemseffekter

  Arbeidsutvalg skal:

  • Lokallags arbeidsutvalg skal organisere lokale treff, arrangementer og medlemsmøter.
  • Lokallags arbeidsutvalg kan arrangere eget årsmøte, med valg av verv for å forestå driften av lokallaget. Protokoll sendes styret.
  • Hvis et arbeidsutvalg forvalter økonomi skal det føres eget regnskap som koordineres med styret.
 • 5.4 Økonomiske forhold
  Treff og arrangementer skal finansieres av deltakerne på det aktuelle treffet eller arrangementet.
  Lokallag, komiteer og arrangører kan søke styret og eventuelt tildeles ekstraordinære tilskudd når det foreligger spesielle grunne for dette.
  Formann og kasserer har, hver for seg, prokura.
  Regninger attesteres av formann eller kasserer i tillegg til ett styremedlem.
  Regnskapsåret går fra 1/10-30/9.

6. Årsmøtet og ekstraordinært årsmøte

 • 6.1 Årsmøtet avholdes årlig.

  Årsmøtet skal behandle:

  1. Valg av møteleder og referent
  2. Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokoll
  3. Årsberetningen fra styre
  4. Revidert regnskap og budsjett
  5. Innkomne forslag
  6. Valg

  Styret varsler tidspunkt for årsmøtet.
  Agenda samt saksliste skal sendes ut sammen med innkalling til ordinært årsmøte.
  Innkalling sendes skriftlig,(forandret til e-mail, cmb´s hjemmesider og Facebook etter årsmøtet 2012) frist er senest 2 uker før årsmøtet.

  Forslag til saker som skal behandles på årsmøtet skal være styret i hende senest 4 uker før årsmøtet.
  Benkeforslag tillates kun ifm. valg av styremedlemmer.

  Årsmøtet treffer avgjørelser med simpelt flertall, såfremt vedtektene ikke sier noe annet.
  Ved stemmelikhet gjør møteleders stemme utslaget.

  Vedtekter og klasseregler endres med 2/3 flertall.

 • 6.2 Ekstraordinært årsmøte

  Innkalling til ekstraordinært årsmøte skal skje skriftlig, og med minst 2 ukers varsel. Sakslisten skal følge vedlagt.

  Ekstraordinært årsmøte behandler kun den eller de saker som innkallingen omfatter.

  Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når mer enn 20 % av medlemmene skriftlig overfor styret krever dette, eller når styret anser det som tvingende nødvendig.

 • 6.3 Møterett, stemmerett og forhåndsstemmer

  Medlemmer som har betalt kontingent har stemmerett og rett til å fremme forslag.
  Ved medlemskap oppført med flere familiemedlemmer, teller kun 1 stemme.

  Er et medlem forhindret fra å møte til årsmøtet gis det anledning til å avgi forhåndsstemme eller fullmakt.
  Forhåndsstemme sendes årsmøtet ved styret. Forhåndsstemmegiveren skal tilkjennegi sitt syn i hver enkelt sak.
  Skjema for forhåndsstemme skal følge med innkalling til årsmøtet.
  Det kan kun medbringes én fullmakt pr medlem til årsmøtet.

   Årsmøtet velger styre i CMB slik:

  • Formann (velges for 2 år)
  • Kasserer/sekretær (velges for 2 år)
  • 3 styremedlemmer (velges for 2 år)
  • 4 varamedlemmer (velges for 1 år)
  • 2 valgkomite (velges for 2 år)
 • 6.4 Valgkomite

  Valgkomiteen består av 2 medlemmer som ikke sitter styret, og velges for 2 år av gangen.
  Valgkomiteens innstilling presenteres i innkalling til årsmøtet.

 • 6.5 Oppløsning

  Foreningen kan kun oppløses når ¾ av de stemmeberettigede på årsmøtet stemmer for dette.

  Eventuelle verdier gis norske sjøfartsmuseer.